Jubileuszowy X Kongres Polska Chemia za nami

Inwestycje i finansowanie

Inwestycje odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarki każdego państwa. Przemysł chemiczny potrzebuje nowych ścieżek inwestycji, które pozwolą osiągać także ambitne cele zrównoważonego rozwoju. Nowe, zielone, innowacyjne inwestycje mogą być odpowiedzią na globalną rywalizację branży chemicznej i zapewnienie jej konkurencyjności. Inwestycje te wymagają jednak pokaźnych nakładów finansowych. Aby przemysł chemiczny mógł je skutecznie realizować, potrzebuje stabilnego i szerokiego spektrum finansowania zewnętrznego, jak np. fundusze unijne czy też kredyty i pożyczki udzielane przez banki i instytucje finansowe. W tym bloku tematycznym ważnym elementem było ESG. Dyskutowano o wpływie niefinansowego raportowania na firmy, ale i o tym, jak postawy prośrodowiskowe firm wpływają na chęć udzielania finansowania projektów przez banki. Branie na siebie odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo staje się coraz bardziej istotne w myśleniu o biznesie i wpływa na konkurencyjność przedsięwzięć. Przedsiębiorcy zderzają się koniecznością brania pod uwagę wpływu firmy na powyższe obszary zarówno w relacjach biznesowych z partnerami czy klientami, jak i z bankami. To właśnie banki są tymi podmiotami, które mogą skutecznie wspierać zielone inwestycje i pełnić rolę kompleksowego doradcy dla inwestora, towarzysząc na każdym etapie realizacji inwestycji. Ta współpraca powinna zaczynać się w momencie przygotowania, trwać przez realizację projektu i "wybiegać" w przyszłość. Branża chemiczna oraz instytucje finansowe mają wspólny cel - osiągnięcie zrównoważoności. Wyzwaniem dla przedsiębiorstw branży chemicznej są również kwestie bioróżnorodności. Celem jest nie tylko neutralność klimatyczna, lecz - co za tym idzie - także utrzymanie różnorodności biologicznej. Rozmawiano także o nowych pomysłach na biznes, które wynikają właśnie z widocznego już na całym świecie trendu - troski o środowisko naturalne oraz zmniejszeniu emisyjności.


x-kongres-polska-chemia-prezes-zielinski-i-marco-mensink
Tomasz Zieliński i Marco Mensink. Fot.: PIPC / Teodor Klepczyński

Ludzie dla chemii

Jednym z głównych wyzwań dla współczesnego przemysłu chemicznego jest zapewnienie wykwalifikowanych kadr, które będą posiadać kompetencje do projektowania, realizacji oraz obsługi nowych, zielonych inwestycji. O tym, że kluczowe znaczenie mają procesy kształcenia, które powinny uwzględniać potrzeby przemysłu chemicznego oraz zapewniać studentom możliwość zdobycia zielonych kompetencji, rozmawiali eksperci podczas bloku tematycznego "Ludzie dla chemii". Przedstawiciele nauki oraz biznesu podkreślili potrzebę współpracy, która służy nie tylko studentowi, lecz pozwala także na transfer wiedzy i technologii między naukowcami a przedsiębiorstwami sektora. Przedstawiciele uczelni wskazali, że świadomość potrzeby posiadania zielonych kompetencji wśród studentów jest coraz większa, a wiedza na ten temat mocno ugruntowana. Przytaczali przykłady dobrych praktyk we wzajemnej współpracy, jak np. programy stażowe, wizyty studyjne oraz wykłady dedykowane. Rozmawiali m.in. o rozwoju Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), które mają być zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania, w których młodzi ludzie zdobędą nie tylko wiedzę, lecz także "twarde" umiejętności branżowe. Już po raz kolejny na Kongresie poruszone zostało zagadnienie roli kobiet w branży chemicznej. Firma BASF we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego i Kantarem przeprowadziły w ubiegłym roku pionierskie w tym sektorze badanie, w ramach którego powstał raport - Kobiety w chemii. Rozmówcy wskazali, że równouprawnienie opłaca się wszystkim, zarówno na poziomie społecznym, jak i ekonomicznym. W tegorocznej edycji BASF w ramach autorskiej kampanii "Chemia jest kobietą" promuje ideę możliwości rozwoju zawodowego kobiet w przemyśle, wychodząc naprzeciw studentkom kierunków chemicznych oraz młodszej grupie wiekowej - poprzez współpracę z magazynem KOSMOS dla Dziewczynek.

Cyrkularny przemysł

Eksperci w ramach tego obszaru mówili m.in. o otoczeniu regulacyjnym wyznaczającym ramy i cele cyrkularności, a także o możliwościach recyklingu chemicznego i przyszłości zielonego amoniaku. Wskazali, że otoczenie, w którym przemysł musi dążyć do osiągnięcia celów klimatycznych jest trudne, ale nie oznacza to, że nie jest to niemożliwe. Ustanowienie neutralności klimatycznej jako celu wiążącego wymaga dobrze zweryfikowanego, a przede wszystkim usankcjonowanego otoczenia regulacyjnego, które obecnie jest ogólne i niedoprecyzowane sektorowo. Kluczowym wyzwaniem na drodze do niskoemisyjności jest wybranie optymalnej ścieżki transformacji, przy bardzo krótkim czasie, który został wyznaczony na wdrażanie koniecznych do transformacji inwestycji.

Reportaże

Forum