Lewiatan postuluje działania, które pomogą firmom przetrwać

Wstrzymanie poboru i niewprowadzanie nowych podatków sankcyjnych

Priorytetem powinno być zawieszenie stosowania przepisów o podatku minimalnym z tytułu własności środka trwałego oddanego w najem lub dzierżawę. Należy zrezygnować z wprowadzenia podatku od cukru oraz podatku od sprzedaży detalicznej, które wg. planów Rządu mają wejść w życie od 1 lipca 2020 r.

Odroczenie wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K do końca 2020 roku

Wprowadzenie obligatoryjnych plików z deklaracją i rejestrem VAT na 1 lipca 2020 jest krokiem w dobrym kierunku. Zważywszy jednak na poziom wymaganych zmian, czasochłonność i koszt tego przedsięwzięcia, przy jednoczesnym braku efektów fiskalnych, zasadne jest zwolnienie podatników z konieczności poświęcania czasu i kosztów na pracę nad tym plikiem JPK. Przesunięcie terminu do 1 stycznia 2021 (i odpowiednie przesunięcie dla kolejnych grup) składania nowych struktur JPK_VAT jest konieczne.

Odroczenie terminu złożenia informacji o cenach transferowych TP-R za 2019 r.

Należy odroczyć termin złożenia formularza TP-R do czasu wydania przez ministra finansów nowych rozporządzeń w tym zakresie. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, która niewątpliwie spowoduje przesunięcie/wydłużenie prac nad nowym rozporządzeniem, proponujemy przesunięcie terminu na złożenie przez podatników formularza TP-R do końca 2020 roku.

Odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych

Niezbędne jest odroczenie terminów na:

  • sporządzenie i podpisanie sprawozdań finansowych za rok 2019 do co najmniej 30 maja 2020 r.
  • złożenie deklaracji CIT-8 za rok 2019 do co najmniej 30 maja 2020 r.
  • złożenie deklaracji MDR w zakresie schematów podatkowych do 30 maja 2020 r.
  • złożenie deklaracji IFT-2R do 30 maja 2020 r.
  • złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i plików JPK do 30 maja 2020 r.
  • rozliczenie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 r. do 30 maja 2020 r.
  • rozliczenie z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2019 r. do 30 maja 2020 r.

Zapewnienie przedsiębiorcom szybkiego dostępu do finansowania na preferencyjnych warunkach

Należy zapewnić przedsiębiorcom szybki dostęp do finansowania w celu utrzymania działalności w okresie kryzysu, np. poprzez dostęp do preferencyjnych kredytów i pożyczek oraz wsparcie zdolności kredytowej przez zapewnienie gwarancji kredytowych. Preferencje kredytowe powinny dotyczyć w szczególności dostępu do taniego kredytu lub pożyczki. Konieczne jest tu m.in. wydłużenie okresu gwarancji do co najmniej 63 miesięcy dla kredytów obrotowych odnawialnych, odstąpienie od prowizji od gwarancji, ustalenie maksymalnej wysokości gwarancji na poziomie 80%, wprowadzenie regwarancji dla gwarancji handlowych oraz zwiększenie limitu i uelastycznienie zasad udzielania pomocy de minimis.

Zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia ze środków unijnych w wymuszonych procesach transformacji

Zmiana przeznaczenia środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przede wszystkim poprzez finasowanie przechodzenia na pracę zdalną (m.in.: zakup wymaganej infrastruktury, oprogramowania, ale także nabycie kompetencji), zmianę sposobu dostarczania usług, w tym usług rozwojowych (np. zakup platform komunikacyjnych, przekształcanie kursów stacjonarnych w kursy on-line), outplacementu, finansowanie inwestycji modernizacyjnych polegających na cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwie, wsparcie zmiany profilu działalności (przebranżowienie), wsparcie prawne m.in. w zakresie stosowania przepisów przejściowych, renegocjacji umów długoterminowych.

Na liście postulatów, które mają pomóc przedsiębiorstwom znalazło się też kilkanaście innych dotyczących podatków, prawa pracy, itp.