Deklaracje właściwości użytkowych – nowy wymóg prawny

Ponadto znowelizowana Ustawa o wyrobach budowlanych wprowadza obowiązek dostarczania lub udostępniania przez producenta karty charakterystyki lub informacji o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa odpowiednio w artykule 31 lub art. 33 rozporządzenia REACH (Dz.Urz.UE L 396 z 30.12.2006, str 1. z późn. zm). Obowiązek dostarczania karty charakterystyki dotyczy wyrobów budowlanych będących substancjami lub mieszaninami w rozumieniu REACH i spełniających warunki wymienione w artykule 31, a obowiązek dostarczania informacji o substancjach zawartych w wyrobie dotyczy wyrobów budowlanych zawierających co najmniej 0,1% wag. substancji spełniających kryteria wymienione w artykule 57 i zamieszczonych w załączniku XIV do Rozporządzenia REACH czyli substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. W aktualnym załączniku XIV nie ma substancji stosowanych w rurach i kształtkach z tworzyw sztucznych a więc obowiązek ten nie dotyczy producentów tych wyrobów.

Istotnym do właściwego zrozumienia i stosowania nowych regulacji prawnych są nowe definicje wprowadzone w znowelizowanej ustawie:
 • wprowadzenie do obrotu -udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku unijnym czyli wprowadzenie wyrobu na rynek,
 • udostępnienie na rynku krajowym - każde dostarczenie wyrobu budowlanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku krajowym w ramach prowadzonej działalności handlowej,
 • zasadnicze charakterystyki - te cechy wyrobu budowlanego, które odnoszą się do podstawowych wymagań obiektów budowlanych,
 • właściwości użytkowe wyrobów budowlanych - właściwości użytkowe odnoszące się do odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy,
 • zamierzone zastosowanie – zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego określone w Polskiej Normie wyrobu lub krajowej ocenie technicznej.
Nowelizacja Ustawy o wyrobach budowlanych wprowadza nowy rodzaj specyfikacji technicznej wyrobu – krajową ocenę techniczną. Jest to udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Krajowe oceny techniczne zastąpią aprobaty techniczne wydawane na mocy obecnie obowiązujących przepisów. Krajowe oceny techniczne podobnie jak obecnie aprobaty będą wydawane dla wyrobów budowlanych:
 • nieobjętych zakresem przedmiotowym Polskie Normy wyrobu, albo
 • jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny podana w Polskiej Normie wyrobu nie jest właściwa albo,
 • jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego
Krajowe oceny techniczne będą wydawane na wniosek producenta przez jednostki upoważnione do wydawania europejskich ocen technicznych zgodnie z zakresem ich właściwości albo przez wyznaczone przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa instytuty badawcze.

W znowelizowanej ustawie wprowadzono nowy Rozdział 2a precyzujący obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym. Producenci są zobowiązani do:
 • sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz dokumentacji technicznej zawierającej istotne elementy związane z wymaganym krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,
 • umieszczania na wyrobie budowlanym lub jego etykiecie znaku budowlanego oraz informacji towarzyszących oraz dodatkowej informacji umożliwiających identyfikację wyrobu budowlanego,
 • dostarczania lub udostępniania wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym deklaracji właściwości użytkowych oraz w stosownych przypadkach innych dokumentów jak instrukcje stosowania, obsługi, informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób budowlany stwarza podczas stosowania i użytkowania.
Wszystkie te dokumenty sporządza się w j.polskim.

Ponadto producenci w stosunku do wyrobów wprowadzonych do obrotu są zobowiązani do prowadzenia ewidencji:
 • skarg,
 • wyrobów budowlanych nie spełniających wymagań określonych w ustawie,
 • wyrobów budowlanych wycofanych z obrotu lub użytkowania
 • oraz do informowania sprzedawców o wyrobach budowlanych wycofanych z obrotu i użytkowania.
Producenci są zobowiązani do stosowania procedur zapewniających utrzymanie przy produkcji wyrobu budowlanego deklarowanych właściwości użytkowych.

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych mają być przechowywane przez producenta wraz z związaną z nimi dokumentacją techniczną przez okres co najmniej 10 lat od dnia wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu.