Deklaracje właściwości użytkowych – nowy wymóg prawny

Producenci z Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Turcji mogą, a producenci spoza tego obszaru muszą wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Upoważnieni przedstawiciele są zobowiązani do:
 • przechowywania co najmniej przez 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego
  deklaracji właściwości użytkowych i dokumentacji technicznej,
 • dostarczania organowi kontrolnemu informacji i dokumentacji niezbędnych do wykazania zgodności wyrobu budowlanego z deklaracją właściwości użytkowych i innymi wymaganiami wynikającymi z Ustawy o wyrobach budowlanych,
 • współpracy z organem kontrolnym w działaniach podjętych celem usunięcia zagrożeń jakie stwarzają wyroby budowlane objęte pełnomocnictwem.
Podobne obowiązki ciążą na importerze, który ponadto zobowiązany jest do:
 • zapewnienia aby warunki przechowywania lub transportu wyrobu budowlanego nie wpływały niekorzystnie na jego zgodność z krajową deklaracją właściwości użytkowych,
 • umieszczenia na wyrobie budowlanym swojej nazwy lub zastrzeżonego znaku towarowego oraz swojego adresu kontaktowego.
Sprzedawca może udostępnić na rynku krajowym tylko takie wyroby objęte znakiem budowlanym, które są prawidłowo oznakowane i i towarzyszą im dokumenty wymagane Ustawą o wyrobach budowlanych.

Nowelizacja Ustawy o wyrobach budowlanych wprowadza istotne regulacje na okres przejściowy:

 • wyroby budowlane wprowadzone do obrotu ze znakiem budowlanym przed 1 stycznia 2017 r. mogą być udostępniane na rynku krajowym po tym dniu,
 • dla wyrobów ze znakiem budowlanym producent może sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie deklaracji zgodności wydanej przed 1 stycznia 2017 r.,
 • aprobaty techniczne wydane przed 1 stycznia 2017 r. mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat.

Zawartość deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z nowym Rozporządzeniem w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11. 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016, poz. 1966) w Załączniku nr 2 podaje wzór i treść krajowej deklaracji właściwości użytkowych:

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr........................

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:...
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:...
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:...
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:...
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:...
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:...
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:...
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:...
7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:...
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:...
8. Deklarowane właściwości użytkowe:...

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowańDeklarowane właściwości użytkoweUwagi
   

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a): (imię i nazwisko oraz stanowisko), (miejsce i data wydania),(podpis).

Rozporządzenie podaje również definicje terminów występujących w tej deklaracji:
 • Typ wyrobu budowlanego – zestaw reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie produkcyjnym.
 • Polska Norma – Polska Norma wyrobu, niemająca statusu normy wycofanej.
Reportaże

Forum

Mariuszklodz

Własna firma produkcyjna 2021-01-14

Erni43l

Poszukiwany/poszukiwana: osoba z wiedzą o recyklingu PET 2021-01-13

Piotrekente

Czas cyklu 2021-01-01

Echo_Plast

Jaki rodzaj folii do szycia elementów odzieży i akcesoriów 2020-10-02

Arys37

Zabrudzone kurtyny PCV 2020-09-22