Deklaracje właściwości użytkowych – nowy wymóg prawny

Deklaracje właściwości użytkowych stosowane przez firmy będące członkami PRiK

Zarząd Polskiego Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK) podjął decyzję o jednolitym stosowaniu nowych przepisów o deklaracjach właściwości użytkowych przez wszystkie firmy będące członkami Stowarzyszenia.

Wyroby budowlane oferowane przez firmy będące członkami PRiK spełniają wszystkie wymagania Polskich Norm wyrobu i na tej podstawie firmy wystawiają krajowe deklaracje zgodności.

Ponieważ Polskie Normy nie ulegają zmianie, członkowie PRiK w związku z wejściem nowych przepisów nie zmieniają wymagań w stosunku do swoich wyrobów, które nadal będą spełniać wszystkie wymagania tych norm. Jednak zgodnie z nowymi przepisami właściwości użytkowe zgodne z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu należy odnieść do tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Niestety istniejące Polskie Normy dla wyrobów instalacyjnych z tworzyw sztucznych nie zawierają odniesień do zasadniczych charakterystyk.

Nowe przepisy pozwalają legalnie wprowadzić do obrotu i znakować znakiem budowlanym wyroby spełniające tylko niektóre, wybrane wymagania odnoszące się do właściwości użytkowych wymienionych w Polskich Normach. W związku z tym stosowanie tych przepisów pozwala na obniżenie jakości oferowanych wyrobów, gdyż jeśli jakieś właściwości użytkowe nie są wymienione w krajowej deklaracji właściwości użytkowych to wyrób nie musi ich spełniać.

Na mocy dotychczasowych przepisów, jeśli odbiorca chciał otrzymać wyrób zgodny z Polską Normą wystarczy że w specyfikacji wymagań podał warunek zgodności wyrobu z tą normą poparty krajową deklaracją zgodności. W myśl nowych przepisów w swoich wymaganiach odbiorca musi wyspecyfikować
konkretne właściwości użytkowe z Polskiej Normy, gdyż deklaracja zgodności z całą normą już nie będzie wymogiem prawnym.

Biorąc pod uwagę powyższe trudności Zarząd PRiK podjął decyzję, że firmy członkowskie w swoich krajowych deklaracjach właściwości użytkowych będą deklarowały wszystkie właściwości wymienione w Polskich Normach wyrobu. Na taką interpretację przepisów pozwala naszym zdaniem art. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 25 czerwca o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, który mówi, że dla wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 stycznia 2017 r. producent może sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie krajowej deklaracji zgodności wydanej przed tą datą. Ponieważ krajowa deklaracja zgodności odnosi się do wszystkich właściwości wymienionych w Polskiej Normie wyrobu, więc również wszystkie te właściwości mogą być wymienione w krajowej deklaracji właściwości użytkowych. Mamy nadzieję, że takie podejście ułatwi odbiorcom naszych wyrobów stosowanie nowych przepisów oraz zapewni ich o pozytywnie wyróżniającej się jakości naszych wyrobów.

W załącznikach podano przykłady krajowych deklaracji właściwości użytkowych opracowanych przez PRiK dla najczęściej spotykanych na rynku wyrobów instalacyjnych z tworzyw sztucznych do budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Załącznik 1. Przykład krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla polietylenowych rur do przesyłania wody i ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Załącznik 2. Przykład krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla rur do odwadniania i kanalizacji z PVC- U

Załącznik 3. Przykład krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla rur dwuściennych z PP do odwadniania i kanalizacji

Podsumowanie

Zastąpienie krajowych deklaracji zgodności krajowymi deklaracjami właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym stanowi duże wyzwanie zarówno dla producentów jak i odbiorców wyrobów budowlanych. Treść krajowych deklaracji właściwości użytkowych wymagana przez nowe przepisy jest bardzo podobna do deklaracji właściwości użytkowych wymaganych przez Rozporządzenie 305/2011 dla wyrobów oznakowanych CE. Jednak w odróżnieniu od wyrobów ze znakiem CE producent przy tworzeniu krajowej deklaracji nie może odwołać się do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego zawartych w normie zharmonizowanej, gdyż przepisy te dotyczą wyłącznie wyrobów, dla których nie ma takich norm! Należy spodziewać się dużego zamieszania na rynku spowodowanego pojawieniem się deklaracji właściwości użytkowych o różnej zawartości na podobne wyroby produkowane przez różnych producentów. Stanowić to będzie poważny problem dla odbiorców przy tworzeniu specyfikacji wymagań na wyroby potrzebne w procesie inwestycyjnym. Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek Tworzyw Sztucznych starając się chociaż częściowo zniwelować te trudności opracowało jednolite wzory deklaracji właściwości użytkowych na poszczególne grupy wyrobów instalacyjnych z tworzyw sztucznych.

dr inż. Przemysław Hruszka -Kierownik Działu Kontroli Jakości i Normalizacji w Wavin Polska

Artykuł po raz pierwszy został wydrukowany w czasopiśmie „Wodociągi i Kanalizacja” (nr 2/2017)
Reportaże

Forum

Mariuszklodz

Własna firma produkcyjna 2021-01-14

Erni43l

Poszukiwany/poszukiwana: osoba z wiedzą o recyklingu PET 2021-01-13

Piotrekente

Czas cyklu 2021-01-01

Echo_Plast

Jaki rodzaj folii do szycia elementów odzieży i akcesoriów 2020-10-02

Arys37

Zabrudzone kurtyny PCV 2020-09-22