Deklaracje właściwości użytkowych – nowy wymóg prawny

Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego mają być wyrażone jako poziom, klasa lub w sposób opisowy, na podstawie oceny i weryfikacji stałości tych właściwości użytkowych, przeprowadzonej zgodnie z krajowym systemem właściwym dla tego wyrobu i jego zamierzonego zastosowania. Rozporządzenie definiuje następujące poziomy krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1, 1+, 2+, 3 i 4. Systemy te określają działania producenta związane z oceną i weryfikacją właściwości użytkowych wyrobu budowlanego a także zakres tej oceny i weryfikacji, przeprowadzonej na zlecenie producenta przez jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium badawcze niebędące akredytowanymi jednostkami własnymi producenta.

Rozporządzenie w załączniku nr 1 określa grupy wyrobów budowlanych objęte obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz wymagane dla tych wyrobów krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. W Tablicy 1 podano grupy wyrobów instalacyjnych objęte obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz obowiązujące dla nich systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Tablica 1. Grupy wyrobów instalacyjnych objęte obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych

Jak widać dla zdecydowanej większości wyrobów budowlanych wchodzących w skład systemów instalacyjnych ma zastosowanie 3 lub 4 system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. W systemie 4 producent określa typ wyrobu budowlanego, dokonuje oceny właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu oraz prowadzi zakładową kontrolę jakości, natomiast jednostka certyfikująca lub akredytowane laboratorium nie uczestniczą w systemie. Natomiast w systemie 3 producent określa typ wyrobu budowlanego oraz prowadzi zakładową kontrolę jakości a akredytowane laboratorium badawcze ocenia właściwości użytkowe wyrobu budowlanego na podstawie próbek pobranych przez producenta, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu.

Rozporządzenie reguluje warunki udostępniania przez Producenta krajowej deklaracji właściwości użytkowych na swojej stronie internetowej. Kopia deklaracji musi być udostępniona na stronie internetowej przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu.

Producent musi zapewnić warunki, aby zawartość deklaracji nie była zmieniania po udostępnieniu na stronie internetowej. Adres tej strony musi być wskazany w informacji towarzyszącej oznakowaniu wyrobu budowlanego. Jeśli natomiast kopia deklaracji nie jest udostępniona na stronie internetowej producenta, to przesyła się ją drogą elektroniczną odbiorcy wyrobu budowlanego. Jednak na żądanie odbiorcy, kopia deklaracji ma być dostarczona w wersji papierowej.


Rozporządzenie reguluje również sposób znakowania wyrobów znakiem budowlanym oraz zawartość informacji towarzyszącej oznakowaniu wyrobu tym znakiem. Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały bezpośrednio na wyrobie budowlanym lub na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu. Tylko w przypadku, gdy umieszczenie znaku budowlanego nie jest możliwe ze względu na wielkość lub charakter wyrobu, znak budowlany umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym albo na dokumentach towarzyszących wyrobowi. Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym towarzyszą następujące informacje:
  • dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym,
  • nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić nazwę i adres siedziby producenta,
  • nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
  • numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z którą zostały zadeklarowane właściwości użytkowe,
  • numer krajowej deklaracji,
  • poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych,
  • nazwa jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
  • adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja jest na niej udostępniona.
Informacje te umieszcza się lub dołącza do wyrobu budowlanego w taki sam sposób jak sam znak budowlany.

Rozporządzenie zawiera również istotne przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi producent wyrobu
budowlanego wymienionego w załączniku 1 do Rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie jest objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie jest obowiązany do dnia 30 czerwca 2018 r. sporządzać krajowej deklaracji właściwości użytkowych przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu. W przypadku wyrobów instalacyjnych dotyczy to producentów rynien dachowych. Natomiast producent wyrobu budowlanego, który sporządził krajową deklarację zgodności na podstawie dotychczasowych przepisów, może stosować do dnia 30 czerwca 2017 r., sposób znakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszących temu wyrobowi zgodnie z dotychczasowymi przepisami.